Circolo Culturale Sa Bena // "II° Premiu Anghelu Caria"

Circolo Culturale Sa Bena // "II° Premiu Anghelu Caria"

Circolo Culturale Sa Bena // Via S. Martino, 17

sabato 29 febbraio 2020 dalle 18:00 alle 23:59

 

Prèmiu Ànghelu Caria

Aberimus sas iscritziones a sa secunda editzione de sa gara de poesia sarda a boghe arta, “Prèmiu Ànghelu Caria”, in ammentu de su patriota sardu chi nos at lassatu su 24 de freàrgiu de su 1996.
S’eventu, chi suspit sa filosofia e sas règulas de su Poetry Slam, fenòmenu artìsticu internatzionale chi aunit iscritura e oralidade, istiles e generatziones diferentes, est programadu pro su 29 de freàrgiu, a ora de sas 18:00, in su Tzirculu Sa Bena in Nugoro, carrera San Martino, 17.
Comente narat su regulamentu tottus poten pigare parte comente intèrprete cuntatende·nos. Chie si siat, intre su pùblicu, podet pigare parte comente giuradu.
At a animare sa gara sa condutzione e acumpangiamentu musicale su grupu Tres De Bastos.
Custu eventu est un’atu de amore pro sa poesia, pro sa limba sarda e pro sa terra nostra. Pro custu mòtivu invitamus s@s poetas de sos prèmios sardos traditzionales, s@s de su Poetry slam e s@s amantios@s de sa poesia in generale a s’addoviare a Nugoro.

REGULAMENTU

1. Sa gara de su “Prèmiu Ànghelu Caria” sighit sas règulas de su Poetry slam: tres minutos peròmine a disponimentu; cumponimentos lèghidos o resados sena vìnculos mètricos ma chi non siant de àtere; ausèntzia de mùsica e de efetos iscènicos.
2. A custas règulas bi nd’annanghimus àteras duas: impreu de cale siet limba o de minorias linguìsticas che a su tataresu, su gadduresu, s’aligaresu, su tabarchinu; poesia cunforme a su tema inditadu “Poetry Slam a tema internatzionale supra de sos populos opressos e de s'isfrutamentu ”; poesia ebbia e non monòlogos o contos.
3. S’intèrprete chi leghet o resat unu cumponimentu in limbas diferentes dae sas faedatas comunes (sardu e italianu) podet presentare, in foras de sos tres minutos (e duncas cun àteru tempus a disponimentu), sa versione in sardu o in italianu.
4. Cunforma a sa prassi reconnota de su Poetry slam, sa giuria l’amus a sorteare in antis chi comintzet sa gara. Chie si siat podet fàghere su giuradu, francu sos chi tenent raportos de parentela, afetivos o econòmicos cun unu o prus intèrpretes. S@s giurad@s s’ant a espressare marchende unu votu intre su 0 e su 10 valutende testu e interpretatzione.
5. Sa gara tenet duas fases: una eliminatòria in ue b’ant a pigare parte totu s@s poetas marcad@s; una finale, cun sos bator intèrpretes chi ant otènnidu su puntègiu prus artu. Pro custu motivu est pretzisu a si pigare in fatu duas poesias peròmine, inèditas o mancu bastis chi cunformes a su tema.
6. Sas iscritziones potent cròmpere finas a su die , telefonende o imbiende unu sms a su 32759159 (ma finas iscriende in privadu a Tramas de libertade o cummentende inoghe). Inditamus unu nùmeru màssimu de 10 poetas. Custu cheret nàrrere chi in antis de s’iscadèntzia amus a pigare in cunsideru s’òrdine cronològicu; e s’in casu sas iscritziones diant dèvere èssere inferiores a su nùmeru inditadu, lassamus aberta sa possibilidade de si pòdere marcare in loco.
7. Sa premiatzione pro sos primos tres classificados a concruos de sa gara.
9. Sa gara a boghe arta “Prèmiu Ànghelu Caria” est unu Poetry slam che a sos àteros. Ma at a èssere indipendente a dae chi annanghet unos cantos recuisitos chi diant pòdere impedire sa partetzipatzione de carchi “performer”. Pro custu motivu sa gara non nch’est in intro de àteros campionados e, sende chi a como non b’ant garas che a custa (e duncas nemmancu unu campionadu), chie binchet non si cualificat a logu.
10. Sa gara a boghe arta “Prèmiu Ànghelu Caria” est unu cuncursu literàriu che a sos àteros. S’ùnica diferèntzia pertocat su mètodu de valutatzione dende importu a sa boghe de sos poetas e dende responsabilidade de giudìtziu a sa giuria populare. 

Organizant  sa famìlia, su tzirculu "Sa Bena"  e s@s amig@s de Ànghelu.